INTEGRITETSPOLICY

Skyddet och säkerheten för våra kunders och användares personuppgifter är en viktig fråga för Pierre Fabre-koncernen.
I denna integritetspolicy förklarar vi vilka uppgifter som samlas in och på vilket sätt de behandlas. 

Dermatological Laboratories Avène ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från dig för de ändamål som beskrivs nedan.
Vi uppmanar dig att noga läsa igenom denna integritetspolicy för att ta reda på villkoren. Vänligen notera att de när som helst kan uppdateras.

Personuppgifter

 • Ändamål med behandlingen

  De personuppgifter som krävs för ändamålen ovan är markerade med en stjärna på de webbplatssidor där de samlas in. Om du väljer att inte fylla i dessa obligatoriska fält, kommer vi inte att kunna hantera dina förfrågningar och/eller tillhandahålla efterfrågade produkter och tjänster. De andra personuppgifterna är valfria. De gör att vi kan lära känna dig bättre och förbättra vår kommunikation och våra tjänster. Du hittar mer information nedan om ändamål och rättslig grund vid specifik behandling.
   
  Ändamål med behandlingenÄndamål
  Tillhandahålla de produkter och tjänster som du efterfrågar.Erbjuda bättre service
  Besvara de frågor som du skickar via e-post och kontaktformulär.Erbjuda en bättre upplevelse
  Göra det möjligt för dig att skapa ett personligt kontoBättre uppfylla dina behov
  Registrera dina produkter online för att få tillgång till ytterligare tjänster.Erbjuda bättre service
  Ge bättre service, t.ex. hitta den butik eller det försäljningsställe som ligger närmast dig.Erbjuda bättre service
  Hantera och optimera kundrelationen bland annat genom att förbättra vår webbplats och, mer allmänt, våra produkter och tjänster.Bättre uppfylla dina behov
  Bättre förstå dina preferenser genom att analysera ditt beteende på vår webbplats och erbjuda produkter eller tjänster som är bättre anpassade till dina huvudsakliga intressen, såvida du inte invänder på det sätt som anges i avsnitten ”Dina rättigheter” och ”Cookies” nedan.Bättre uppfylla dina behov
  Skicka information till dig om våra erbjudanden, nyheter och evenemang (nyhetsbrev, inbjudningar och andra publikationer).Ditt uttryckliga medgivande.
  Göra statistiska analyser.I överensstämmelse med berättigade intressen om behandlingen är nödvändig för vår löpande verksamhet.
  Informera behöriga myndigheter om problem i samband med användningen av våra produkter.I överensstämmelse med våra lagenliga skyldigheter.
 • Cookies

  Vi använder flera typer av cookies för olika ändamål. En cookie är en liten fil som kan spara på din dator eller på en websidas server. Vi använder cookies för att samla in den automatiskt insamlade informationen som beskrivs nedan. 
  I listan nedan anges de cookies som vi använder på Eau Thermale Avènes webbplats. 

   
  SyfteTyp av cookieCookie NameName of applicationStorage period
  Funktionell kakaSessionSSESSDrupalBrowser session
  Testa javascriptkakanSessionhas_jsDrupal: anpassad utvecklingBrowser session
  AnalyticsSessiongoogle-site-verificationGoogle Tag ManagerBrowser session
  AnalyticsPermanent_gaGoogle Analytics13 months
  Cookie acceptans cookiePermanentavene_cookie_policy_SEDrupal: anpassad utveckling13 months
  Kakodiskussvy för pop-in-skärmPermanentavene_page_view_counter_SEDrupal: anpassad utveckling13 months
  Cookie för pop-in nyhetsbrevPermanentavene_popin_newsletter_open_SEDrupal: anpassad utveckling14 months
  Kakor för skapandet av pop-in-kontoPermanentavene_popin_account_open_SEDrupal: anpassad utveckling15 months
  AnalyticsPermanent_gidGoogle Analytics24 hours
  Används för gasregistreringshastighetSession_gatGoogle Analytics1 min
 • Cookiesinställningar

  För att kontrollera användningen av cookies vänligen gå till denna sida för att konfigurera dem. 
  Om du inte tillåter cookies kommer vi bara att installera funktionskakor i din dator, se ovan (bland annat en cookie som kommer ihåg att du inte vill att cookies ska installeras när du använder webbplatsen).
  Om du väljer att radera eller inte tillåta vissa cookies kommer detta att påverka vissa funktioner eller tjänster på Eau Thermale Avènes hemsida.
 • Lagring av personuppgifter

  I allmänhet behåller vi bara dina personuppgifter tills de har uppfyllt de ändamål för vilka de samlades in.
  Vi behåller bara dina personuppgifter under den tid som krävs för att hantera relationen med dig.

  Vi behåller dock dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål i tre år från och med tidpunkten för den sista interaktionen mellan oss såvida du inte invänder mot detta när du får ett av våra nyhetsbrev.


  Det är möjligt att vi är tvungna att behålla dina personuppgifter i arkiv utöver den tid som anges ovan för att följa de rättsliga krav som gäller för oss.

  När det inte längre är nödvändigt att lagra dina personuppgifter för ändamålen ovan eller för arkiveringsändamål i syfte att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller preskription, ska vi se till att de förstörs helt eller anonymiseras.
   

Överföring av uppgifter

 • Kommunikation och överföring av personuppgifter

  Vi tillhör koncernen Pierre Fabre och vi kan behöva sprida dina personuppgifter inom Pierre Fabre-koncernen för de ändamål som anges nedan.

  -Vi kan även anlita utomstående tjänstleverantörer (som agerar enligt våra instruktioner) som hjälper oss att tillhandahålla information, produkter eller tjänster till dig, styra och hantera våra verksamheter eller driva och förbättra vår webbplats. I sådana fall kan dessa tredje parter behöva ha tillgång till dina personuppgifter.

  -Om dina personuppgifter överförs utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) till andra bolag i Pierre Fabre-koncernen eller till tjänsteleverantörer, kommer vi att vidta åtgärder för att se till att dina personuppgifter hanteras på samma skyddsnivå som om de varit kvar inom EES, bland annat genom att teckna avtal om överföring av uppgifter, baserat på de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen efter uppdateringar och revideringar, eller genom att använda certifieringsprogram som Privacy Shield EU för överföringar till USA eller andra överföringsmekanismer t.ex. i förekommande fall, beslut om adekvat skyddsnivå, bindande företagsbestämmelser eller avtal som godkänts av EU:s dataskyddsmyndigheter. 

  -Vi kan också sprida dina personuppgifter till tredje parter vid en verklig eller potentiell försäljning av vårt bolag eller av alla tillgångar som tillhör oss eller närstående bolag. I sådana fall kan de personuppgifter som vi innehar om våra användare ingå i de avyttrade tillgångarna.
  Vi besvarar även begäran om information om så krävs enligt lag, eller om en sådan redovisning är nödvändig för att skydda våra rättigheter och/eller i enlighet med ett rättsligt förfarande, ett rättsligt beslut, en begäran från en tillsynsmyndighet eller ett annat rättsligt förfarande som är riktat mot oss.
 • Externa länkar

  Webbplatsen kan innehålla länkar till tredjeparts webbplatser. Vi har inte någon kontroll över dessa tredje parter ansvarar vi inte för deras praxis för skydd av personuppgifter. Vi uppmanar er att kontrollera policyn för skydd av personuppgifter på dessa tredjeparts webbplatser. Denna policy gäller endast de personuppgifter som samlas in på våra webbplatser eller för våra verksamheter.

Dina rättigheter

Enligt tillämplig lag om personuppgifter har du följande rättigheter:

 
 • Lista med rättigheter

  • erhålla en kopia av dina personuppgifter och information om på vilket sätt personuppgifter behandlas och om deras rättsliga grund,
  • få felaktiga personuppgifter rättade (inklusive att komplettera ofullständiga personuppgifter),
  • radera dina personuppgifter (i vissa fall kan denna rätt endast tillämpas när personuppgifterna inte längre krävs för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades),
  • begränsa behandlingen av dina personuppgifter när
   • personuppgifternas korrekthet bestrids,
   • behandlingen är olaglig men du invänder mot att dina personuppgifter raderas,
   • vi inte längre behöver dina personuppgifter men de behövs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  • begära dataportabilitet för dina personuppgifter i ett format som är maskinläsbart för tredje part (eller för dig) om vår behandling grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal som tecknats med dig,
  • ge allmänna eller specifika instruktioner om hur dina personuppgifter ska behandlas och användas efter din död,
  • när som helst invända mot att bli kontaktad per telefon för direktmarknadsföringsändamål genom att registrera dig på webbplatsen: www.bloctel.gouv.fr,
  • återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas (om behandlingen grundar sig på ditt samtycke) utan att detta påverkar av behandlingens laglighet innan samtycket återkallades,
  • invända mot behandling för direktmarknadsföringsändamål,
  • erhålla eller läsa igenom en kopia av vilka lämpliga åtgärder som vidtas för att överföra dina personuppgifter till ett tredje land eller till en internationell organisation.
 • Läs mer

  Utöver ovannämnda rättigheter har du rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter.

  Du har även rätt att göra en anmälan till din lokala tillsynsmyndighet med ansvar för skydd av personuppgifter (t.ex  ICO i UK, CNIL i Frankrike eller AEPD i Spanien]
  För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss. Observera att vi kan kontrollera din identitet och vi förbehåller oss rätten att fakturera omkostnader om så tillåts enligt lag, t.ex. om din begäran uppenbarligen saknar grund eller är orimlig. Vi bemödar oss om att besvara din begäran inom gällande tidsfrister.
Vi kan när som helst ändra denna integritetspolicy för att ta hänsyn till ändringar av lagen och/eller vår praxis för skydd av personuppgifter.

Du kan kontakta oss genom Kontakt-sidan om du har frågor om denna integritetspolicy. Eller kontakta ansvarig person för skydd av personuppgifter på följande adress: dposw@pierre-fabre.com
Omarbetad datum : 23/10/2018 12:46
Skicka via epost

Sökning pågår

Login required

You must log into your Avène account to save this information.


Login or create an account

You can't post more than one comment on a product

Ge din åsikt

* Obligatoriska fält

Inskrivning

-Dag
-Månad
-År

Varumärken hos Pierre Fabre Group:

*Obligatoriska fält

Thanks for sharing!

Din kommentar har lagts i kö för granskning av webbplatsens administratörer och kommer att publiceras efter godkännande.